Privacyverklaring 

Inleidende bepalingen Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Zandvoort aan de Celsiusstraat (2041 TP), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53488059 en draagt de naam Amber Hanning Training & Lifestyle. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@amberhanning.nl en telefonisch via 0624196929. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08-07-2019. 

Informatie over de verwerkingen Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam ,e-mailadres, IP-adres. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel de nieuwsbrief te kunnen versturen en om te kunnen deelnemen aan de online training. Er wordt zorgvuldig met deze gegevens omgegaan. Niemand buiten Amber Hanning Training & Lifestyle heeft toegang tot deze informatie. Soms zijn we genoodzaakt om gegevens (zoals je IP adres) te delen met derden in verband met veiligheid of het kunnen leveren van diensten. We delen nooit meer gegevens dan nodig is om een dienst te leveren.. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 14 dagen (IP-adres), 1 jaar (bij online training) opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: 

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken). 

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat wij onze diensten niet naar wens kunnen leveren. .Verwijzing naar andere websites Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

Doorgifte aan verwerkers en derden Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. 

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Uw privacyrechten Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@amberhanning.nl. 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).