Algemene voorwaarden Amber Hanning Training & Lifestyle 

Artikel 1 Definities 

 1. Amber Hanning Training & Lifestyle is een eenmanszaak die zich ten doel stelt coaching en 

training aan te bieden aan haar Klanten ter bevordering van de vitaliteit, het bewustzijn, stressreductie en de persoonlijke ontwikkeling. 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Amber Hanning Training & Lifestyle en Amber Hanning Training & Lifestyle de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking 

tussen Amber Hanning Training & Lifestyle en Klant, een en ander in meest ruime zin. 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Amber Hanning 

Training & Lifestyle en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende coaching en training, alsmede alle andere door Amber Hanning Training & Lifestyle ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website 

www.amberhanning.nl 6. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op het subdomein 

www.training.amberhanning.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Amber Hanning 

Training & Lifestyle gesloten Overeenkomsten waarbij Amber Hanning Training & Lifestyle Diensten aanbiedt of producten levert. 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en 

schriftelijk met Amber Hanning Training & Lifestyle overeengekomen. 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van 

de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten 

van Klant. 

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders 

aangegeven. 2. De Klant kan contact opnemen met Amber Hanning Training & Lifestyle via de het 

contactformulier op de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Amber Hanning Training & Lifestyle zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging. 3. De Klant kan ook een bestelling plaatsen in de Webshop van de Website. De Overeenkomst 

komt dan tot stand door het plaatsen van de bestelling en het betalen hiervan. 

 1. Als Amber Hanning Training & Lifestyle een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend 

voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Amber Hanning Training & Lifestyle kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Amber Hanning 

Training & Lifestyle dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Amber Hanning Training & Lifestyle deze schriftelijk bevestigt. 6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft 

schriftelijke aanvaarding door Amber Hanning Training & Lifestyle. 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Amber Hanning Training & Lifestyle biedt de volgende Diensten aan: coaching, trainingen, 

workshops, retreats en online trainingen betreffende stressreductie, vitaliteit en persoonlijk bewustzijn. 2. Amber Hanning Training & Lifestyle zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Amber Hanning Training & Lifestyle kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de resultaten van de coaching en training, waaronder begrepen (het uitblijven van) mentale vorderingen van Klant. 3. Amber Hanning Training & Lifestyle en Klant maken gezamenlijk afspraken over de 

momenten waarop de Diensten zullen worden geleverd, waaronder begrepen de momenten waarop de coaching of training zal plaatsvinden. 4. Indien Klant een online training aanschaft, zal Klant deze training binnen 3 dagen na 

aanschaf deze training per e-mail ontvangen. De toegang tot de training wordt voor een duur van minimaal 10 weken verschaft, waarbij Klant online de training kan volgen en voltooien. 5. Indien Klant de gemaakte trainings- of coachingsafspraak met Amber Hanning Training & 

Lifestyle wenst te annuleren, dient dit minimaal 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen afspraak te gebeuren. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, wordt Klant verplicht 100% van de kosten die voortvloeien uit de overeengekomen afspraak te vergoeden, tenzij anders overeengekomen. 6. Amber Hanning Training & Lifestyle heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten 

verrichten door derden. 7. Bij het inschakelen van derden zal Amber Hanning Training & Lifestyle de nodige 

zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Amber Hanning Training & Lifestyle worden doorbelast aan Klant. 8. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Amber Hanning Training & Lifestyle 

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Amber Hanning Training & Lifestyle worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Amber Hanning Training & Lifestyle zijn verstrekt, heeft Amber Hanning Training & Lifestyle het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. 

 1. De Klant draagt er zorg voor dat Amber Hanning Training & Lifestyle zijn Diensten tijdig en 

deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 10. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is 

dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Amber Hanning Training & Lifestyle hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Amber Hanning Training & Lifestyle dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Amber Hanning Training & Lifestyle en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen 

wanprestatie van Amber Hanning Training & Lifestyle op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Amber Hanning Training & 

Lifestyle en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Amber Hanning Training & Lifestyle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Amber Hanning Training & Lifestyle goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. 2. Voorts is Amber Hanning Training & Lifestyle bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze 

niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Amber Hanning Training & Lifestyle gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 7 Annulering 

Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de Overeenkomst, waaronder begrepen het bestellen en betalen van de online training, is niet mogelijk. 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 2. Amber Hanning Training & Lifestyle heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in 

de prijsopgave te herstellen. 3. Amber Hanning Training & Lifestyle heeft het recht om 1 maal per jaar, met ingang van 1 

januari, haar tarieven te wijzigen. 4. Betaling geschiedt vooraf via bankoverschrijving, waarbij Klant gebruik kan maken van iDeal 

om aan haar betalingsverplichting te voldoen. 5. Betalen in termijnen is niet mogelijk. 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens 

onverwijld aan Amber Hanning Training & Lifestyle mede te delen. 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van 

rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 8. Indien Amber Hanning Training & Lifestyle besluit een vordering wegens niet-betaling van 

één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 9 Garanties 

Amber Hanning Training & Lifestyle geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Amber Hanning Training & Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 2. Amber Hanning Training & Lifestyle is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder 

maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 3. Amber Hanning Training & Lifestyle is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op 

de Website. 4. Amber Hanning Training & Lifestyle is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen 

aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden. 5. De Klant vrijwaart Amber Hanning Training & Lifestyle voor aanspraken van derden, van 

welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

 1. Indien Amber Hanning Training & Lifestyle aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend 

aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Amber Hanning Training & Lifestyle met betrekking tot haar Diensten. 7. De aansprakelijkheid van Amber Hanning Training & Lifestyle is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Amber Hanning Training & Lifestyle niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel en deze algemene 

voorwaarden geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Amber Hanning Training & Lifestyle. 9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag 

worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 11 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen 

van Amber Hanning Training & Lifestyle, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Amber Hanning Training & Lifestyle zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Amber Hanning Training & Lifestyle, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de 

overmacht aanhoudt. 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de 

Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Amber Hanning Training & Lifestyle overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Amber Hanning Training & Lifestyle heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 1. Uit oogpunt van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dienen alle bijzondere 

persoonsgegevens die Amber Hanning Training & Lifestyle ontvangt met grote mate van vertrouwelijkheid behandeld te worden. Bijzondere persoonsgegevens betreffen medische informatie en informatie betreffende de gezondheid van een persoon, in dit geval een Klant, en genieten volgens de wet een hoge mate van bescherming. Alle partijen garanderen dat vertrouwelijke persoonsgegevens of andere gegevens van vertrouwelijke aard, geheim blijven. Amber Hanning Training & Lifestyle verklaart geen inzicht te verkrijgen in deze bijzondere persoonsgegevens, tenzij Klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Overige gegevens dient Amber Hanning Training & Lifestyle geheim te houden. Amber Hanning Training & Lifestyle kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 13 Intellectuele eigendom 

 1. Amber Hanning Training & Lifestyle behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem 

toekomen op grond van de Auteurswet. 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Amber Hanning Training & Lifestyle van gegevens. Klant zal Amber Hanning Training & Lifestyle vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 14 Klachtenregeling 

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@amberhanning.nl 

of telefonisch te melden via 06-24196929. 

Artikel 15 Identiteit van Amber Hanning Training & Lifestyle 

 1. Amber Hanning Training & Lifestyle is bij de KvK geregistreerd onder nummer 53488059 

en draagt btw-identificatienummer NL186391122B01. 2. Amber Hanning Training & Lifestyle is gevestigd aan de Celsiusstraat 160, 2041 TP te 

Zandvoort. 3. Amber Hanning Training & Lifestyle is per e-mail te bereiken via info@amberhanning.nl of 

middels de Website www.amberhanning.nl en telefonisch op 06-24196929. 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Amber Hanning Training & Lifestyle en haar Klant is 

Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die tussen Amber Hanning Training & Lifestyle en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem.